Sociaal Veilige & Mediawijze School

Mediaonderwijs en digitale vaardigheden

SMC_MediaonderwijsMediaonderwijs en digitale vaardigheden zijn belangrijk. Kinderen beginnen steeds jonger te werken met de computer. Hoe gaat uw school om met ICT? Gebruikt u het als hulpmiddel om de werkdruk van collega’s te verlagen of zet u ICT actief in bij het lesgeven? Weet u waarom leerlingen 21e eeuwse vaardigheden nodig hebben? Weet u wat digitaal wereldburgerschap is? Weet u welke competenties en vaardigheden leerkrachten nodig hebben, om de leerlingen goed te begeleiden bij het onderwijs van de toekomst? Heeft uw school een internet- en (social) media gedragscode? Hoe zit het met de sociale veiligheid van uw onderwijsinstelling? Zijn uw leerlingen sociaal weerbaar tegen (cyber)pesten? Wat doet u bij social media incidenten?

Sociaal Veilige & Mediawijze School? Samen weten we meer!

QuickScan
De QuickScan is eigenlijk een haalbaarheidsonderzoek. We inventariseren aan de hand van een checklist de huidige situatie en de ideale situatie, in overleg met de schoolleiding en het team. We respecteren het schoolbeleid en de schoolcultuur en kijken onder andere naar het huidige aanbod mediaonderwijs en de beleidsplannen sociaal veilige school. We inventariseren de manier waarop oudercommunicatie is georganiseerd via digitale (media)kanalen en de schoolgids, maar kijken ook naar het ondersteuningsprofiel vanuit de visie kind-ouder-leerkracht. Daarnaast controleren wij de praktische voorwaarden voor ICT & Innovatie in het onderwijs, maar ook het kennisniveau van het team om een optimale implementatie mogelijk te maken.

Adviesrapport Sociaal Veilige & Mediawijze School 
Dit is een rapportage van de huidige situatie en een plan van aanpak voor de ideale situatie. Het adviesrapport is niet bindend, maar gebaseerd op voortschrijdend inzicht. Bij de uitvoering van het plan wordt vanzelf duidelijk welke onderdelen van het plan meer aandacht nodig hebben. De uitvoering van het plan zal een geheel schooljaar in beslag nemen en hierna via periodieke bijstelling door het eigen team kunnen worden onderhouden. Voor verdere advisering of begeleiding worden afzonderlijke afspraken gemaakt.

Ouderavond Mediaopvoeding en de Sociaal Veilige School 
Tijdens deze interactieve ouderavond vragen wij bij ouders aandacht voor mediaopvoeding en een sociaal veilige school (online). Deze presentatie wordt samengesteld in overleg met de schoolleiding en het team, waarbij wij het (pedagogisch) schoolbeleid en de schoolcultuur respecteren. De ouderavond heeft als doelstelling pedagogische ondersteuning van ouders bij de mediaopvoeding. Hierbij hoort de ontwikkeling van een gezonde houding ten opzichte van mediagebruik en mediagedrag. Wij stimuleren de bewustwording over de impact van media op de ontwikkeling van kinderen, maar benaderen dit vanuit mediaempowerment. Ook besteden wij aandacht aan sociale weerbaarheid online en geven adviezen over het voorkomen van internet- en social media incidenten.

Een ouderavond, themabijeenkomst of verdiepingstraining is ook afzonderlijk te boeken. Kijk hiervoor onder het menu Ouder & Opvoeder.

Introductie Mediaonderwijs en de Sociaal Veilige School 
Tijdens deze introductie geven wij voorlichting over het mediaonderwijs en de sociaal veilige school. Wij presenteren de uitkomsten uit de QuickScan en het Adviesrapport en vragen de schoolleiding en het team hierop te reageren. Samen weten we meer! Wij bespreken het kennisniveau van het team en de mogelijkheden om het bestaande onderwijsaanbod te verrijken met mediaonderwijs en digitale vaardigheden, vanuit interne kennisbronnen. Begeleiding en coaching van het team of individuele teamleden behoort tot de mogelijkheden.

Een themabijeenkomst, workshop of (individuele) training is ook afzonderlijk te boeken. Kijk hiervoor onder het menu Onderwijsprofessional.

Leerlijn Mediawijsheid
Samen met de schoolleiding en het team selecteren wij digitale leer- en lesmaterialen die door Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) zijn aangemerkt als effectieve lesmethodieken om Mediawijsheid in het onderwijsaanbod op te nemen. Het verdient aanbeveling te kiezen voor een volwaardige leerlijn mediawijsheid met aanvulling van (gastdocent) lessen op de gebieden die extra aandacht vragen. Het afgelopen jaar waren dit vooral aanvullende (gastdocent) lessen burgerschapsvorming & sociale integratie, sociale weerbaarheid & privacy online, maar ook (mentor)lessen seksuele vorming en lijfbewustzijn, door meer (media)aandacht voor naaktfoto’s en sexting.

Gastdocent lessen kunnen ook afzonderlijk worden geboekt. Kijk hiervoor onder het menu Kinderen 0-18 jaar.

Beleidsplan Sociaal Veilige- en Mediawijze School 
Het beleidsplan Sociaal Veilige- en Mediawijze School wordt opgesteld in samenwerking met de schoolleiding en het team. De doelstelling van het beleidsplan is een koppeling te realiseren tussen alle partijen die betrokken zijn bij de sociale leer- én leefomgeving van kinderen. Hierbij denken wij aan de instanties die jeugd-, hulp-, en zorg verlenen, de jeugd-wijkteams van de gemeente, maar ook zeker de jeugd-wijkagenten van de politie die u kunt inschakelen voor handhaving. Als gespreksleider organiseren wij een ouder-adviesraad en een leerling-adviesraad om de wensen en behoeften in kaart te brengen. We bouwen bruggen en stimuleren sociale cohesie in de wijk vanuit een professionele schoolcultuur. Uiteraard maken wij de koppeling met (lokale) beleidskaders Jeugd & Onderwijs, maar stellen wij het beleidskader van de school en de gekozen schoolvisie voorop.

Beleidsplan onderdelen 

  • Internet- en Social Media Gedragcode voor onderwijs betrokkenen
  • Gespreksleider en coördinator ouder-adviesraad en leerling-adviesraad
  • Een professionele schoolcultuur; eigenaarschap van de onderwijsprofessional
  • Antipestmethodiek, sociale weerbaarheid en jeugdpreventie
  • AVG/GDPR en privacywetgeving; voor onderwijs betrokkenen
  • ICT & Innovatie; digitalisering in het onderwijs
  • Mediawoordvoering, incidentmanagement en reputatiemanagement

Het maken van een beleidsplan of onderdelen van het beleidsplan zijn ook als afzonderlijke training te boeken. Kijk hiervoor onder het menu Onderwijsprofessional. 

⇒ Ga naar prijsopgave aanvragen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen Sociaal Sterk

error: Content is protected !!